STRAFFERETT

Advokatene i Guide har langvarig og omfattende kompetanse innen strafferett. Flere av advokatene har bistått klienter i drapssaker og man er “familiær” med å bistå i alle typer straffesaker.

FORSVARER

Som anmeldt i en straffesak vil man kunne ha et sterkt behov for en forsvarer til å ivareta sine interesser i saken, herunder til å forklare rettsreglene og prosessen, bistå i avhør og under videre etterforskning og gi råd. Under en rettssak, vil en forsvarers sentrale oppgave være å medvirke til at man som tiltalt ikke blir dømt for et forhold der man kan være uskyldig og ellers ikke blir dømt hardere enn det som det er grunnlag for etter loven og rettspraksis. Mange møter for første gang som tiltalt i en straffesak og vil ha et stort behov for å få forklart hva som skjer i retten i en straffesak.

Man har som mistenkt i en straffesak rett til å la seg bistå av en forsvarer på ethvert trinn i saken etter eget valg. Hvorvidt det offentlige betaler for forsvarerbistanden avhenger av nærmere regler i loven. Ved en hovedforhandling (rettssak) har man som tiltalt krav på å få oppnevnt forsvarer på det offentliges bekostning med noen få unntak. Videre har man krav på å få oppnevnt forsvarer på det offentliges bekostning i noen andre situasjoner, bl.a. når man sitter pågrepet av politiet utover 24 timer og under varetektsfengsling. Det kan ellers være aktuelt å søke å bli oppnevnt som forsvarer på det offentliges bekostning i andre situasjoner.

Dersom en sak blir henlagt eller man bli frifunnet i en straffesak, er det aktuelt å søke om erstatning for straffeforfølgningen man har blitt utsatt for. Vårt firma vil kunne bistå i forbindelse med en slik søknad. Man har krav på fri rettshjelp i forbindelse med å fremsette søknad om slik erstatning.

BISTANDSADVOKAT

Den som har vært utsatt for f.eks. voldtekt eller alvorlig seksuelt overgrep har rett på en bistandsadvokat. Kort fortalt skal bistandsadvokaten ivareta interessene til den som har vært utsatt for straffbare forhold.

Bistandsadvokatens hovedoppgave er å gi støtte og hjelp til den som er offer for slike straffbare forhold. I strafferetten blir offeret omtalt som fornærmet, og retten til bistandsadvokat gjelder helt fra forholdet blir politianmeldt til eventuell straffesak og erstatningssak er avsluttet.

Bistandsadvokaten vil forklare deg nærmere om dine rettigheter og hva som vil skje i en slik prosess. For mange vil en slik prosess oppleves som svært belastende og føles uoverkommelig. Mange vil nok også kvie seg til å gå til politiet for å anmelde forholdet. Bistandsadvokaten kan være med deg til politiet i forbindelse med anmeldelse og vil følge deg gjennom hele rettssaken for å gjøre prosessen så skånsom som overhode mulig – blant annet ved at det også sørges for at gjerningspersonen forlater rettssalen når du skal forklare deg. Det er også viktig å vite at bistandsadvokaten vil opptre i henhold til dine ønsker innenfor de regler som gjelder.

Bistandsadvokaten blir oppnevnt av domstolen og staten dekker bistandsadvokatens salær etter faste satser. Du kan også velge fritt den advokat du ønsker hjelp av. Vi nevner at retten til bistandsadvokat gjelder en rekke sakstyper og advokaten du velger kan avklare om din sak er omfattet av ordningen.

Det er gitt regler for hva som er bistandsadvokatens rolle og oppgaver.