OFFENTLIGE ANSKAFFELSER

Regelverket om offentlige anskaffelser stiller krav til hvordan det offentlige kjøper inn varer, tjenester og bygg- og anleggsarbeidet. Lov om offentlige anskaffelser med forskrifter innebærer at alle offentlige instanser, inklusive kommuner og fylkeskommune omfattes av regelverket, uansett verdien på anskaffelsen. Hovedregelen er at alle anskaffelser skal baseres på konkurranse og at alle innkjøp over kr 500 000 skal kunngjøres. Formålet med regelverket er økt verdiskapning, effektiv ressursbruk, forretningsmessighet og likebehandling mellom leverandører. Regelverket skal også bidra til at det offentlige opptrer med stor integritet, slik at allmennheten har tillit til at offentlige anskaffelser skjer på en samfunnstjenlig måte.

Guide Advokat gir råd, praktisk veiledning og kurs i anskaffelsesregelverket og representerer både oppdragsgivere og leverandører.

For oppdragsgivere yter vi strategisk innkjøpsrådgivning, anskaffelsesrettslig rådgivning og operativ gjennomføring av innkjøp. Vi bistår med utarbeidelse og kvalitetssikring av konkurransegrunnlag, herunder kvalifikasjonskrav og tildelingskriterier, behov-/kravspesifikasjon, prosedyrevalg og kontrakt. Vi bistår også i kvalifikasjonsvurderinger, tilbudsevalueringer, avvisnings- og avlysningsbeslutninger, forhandlinger og tildelingsbeslutninger. Ved klage håndtere vi klageprosessen enten det er til KOFA, midlertidig forføyning eller annen rettslig behandling av klagen.

Vi har bred erfaring fra offentlige anskaffelser og har gjennomført konkurranser innenfor alle anskaffelsesprosedyrer som åpen og begrenset anbudskonkurranse, konkurranse med forhandling og konkurransepreget dialog.

For leverandører er det viktig å vite hvordan tilbud utformes best mulig. Et godt tilbud er nødvendig for å komme i posisjon til kontrakt. Vi gir råd og praktisk veiledning i tilbudsutforming, konkurransegjennomføring og klage på oppdragsgivers beslutninger i en anskaffelsesprosess, herunder avvisning av tilbud, avlysning av konkurranse og tildeling kontrakt. Vi går gjennom tilbudet, oppdragsgivers konkurransegrunnlag og beslutning, og gir råd om det er grunnlag for å klage på beslutningen. Vi utformer klage og håndterer klageprosessen.

Vi har bred anskaffelseserfaring fra både vare- og tjenesteanskaffelser, IKT-anskaffelser og bygg- og anleggsarbeider.