EIENDOMSMEGLING

Den som driver eiendomsmegling i Norge, er underlagt strenge regler og retningslinjer, slik at partene sikres gode og konkurransedyktige tjenester som holder høy faglig standard.

For å drive eiendomsmegling, må man ha såkalt meglerbevilling. Det er Finanstilsynet som utsteder bevilling og holder kontroll med eiendomsmeglere i Norge. Det er kun utdannede eiendomsmeglere og advokater som kan inneha slik bevilling. I tillegg må megleren tegne en særskilt ansvarsforsikring, som skal sikre at kunden holdes skadesløs dersom megleren har utvist erstatningsbetingende opptreden i forbindelse med megleroppdraget.

All eiendomsmegling som utføres av et eiendomsmeglerforetak eller advokatfirma, må skje i tråd med eiendomsmeglingsloven fra 2007, med tilhørende forskrifter.

Meglerbegrepet omfatter både «vanlige» eiendomsmeglere, og advokater som også driver med eiendomsmegling i tillegg til øvrig juridisk rådgivning. Meglere er i den nye eiendomsmeglingsloven kalt «oppdragstaker». Den som skal selge en eiendom (kunden), blir i denne sammenheng kalt «oppdragsgiver».

Eiendomsmegling består av to forskjellige (og alternative) typer oppdrag:

a) OPPGJØRSOPPDRAG

I et OPPGJØRSOPPDRAG er eiendomsmeglers oppgaver begrenset til å foreta de økonomiske transaksjoner mellom partene (pro & contra), innestå for bankens pantesikkerhet, sørge for tinglysing av skjøte, slette selgers panteheftelser fra grunnboken slik at eiendommen overdras til kjøper fri for pengeheftelser. Oppdragstakeren setter også opp hva partene har blitt enige om i en kjøpekontrakt. Ved avslutning av oppdraget, skal partene motta en oppgjørsoppstilling som viser de transaksjoner som megleren har foretatt.

Kort sagt har partene på egenhånd inngått avtalen med de ulike vilkår for overdragelse av eiendommen, meglers oppgave er kun begrenset til bistand med gjennomføring av handelen på en trygg og sikker måte.

Et oppgjørsoppdrag forutsetter følgende:

All markedsføring foretas av selger, og han bærer ansvaret for at dette skjer etter gjeldende regler. Selger setter betingelsene for salget. Avtale er kommet i stand uten bistand fra megler, ved at partene er blitt enige om alle vilkår som gjelder for handelen, herunder kjøpesummen, eventuelle heftelser, hva som følger med på kjøpet, opplyste feil og skader, tidspunktet for overlevering etc. Det er en forutsetning at megler ikke er involvert i dette arbeidet, og han skal også avstå fra noen form for undersøkelser av eiendommen eller kvalitetssikring på dette stadiet.

Det er selger som er oppdragsgiver, og meglerforetaket/advokatfirmaet som er oppdragstaker for dette særskilte oppdraget. Som oppdragsgiver er selger ansvarlig for å gi oppdragstaker – megleren – alle nødvendige opplysninger som nevnt over, slik at oppdragstaker kan fylle dette inn i en kontrakt.

Hvorfor benytte Guide Advokat til å utføre oppgjørsoppdrag?

For det første vil finansinstitusjoner stille krav til at profesjonelle med bevilling og ansvarsforsikring bistår med oppgjøret. Bankene vil ikke yte lån til kjøper uten at pantesikkerheten etableres på en trygg måte. Og lån til kjøpesummen må utbetales før sikkerheten kan etableres, og da må megleren innestå for at denne sikkerheten etableres i etterkant.

For det andre vil partene være trygg for at gjennomføring av handelen skjer på en effektiv og sikker måte, av nøytral tredjeperson, som ikke har noen interesser knyttet til eiendommen.

Guide Advokat har nødvendig kompetanse og bevilling for å utføre oppgjørsoppdrag, både for næringsdrivende og forbruker.

Denne tjenesten fra Guide Advokat koster for tiden kr 12.500,00 eks mva. Offentlige avgifter samt ansvarsforsikring (beregnes av kjøpesummens størrelse (for tiden 0,5 promille)), tilkommer. Honorar og kostnader belastes selger i forbindelse med oppgjøret.

b) ORDINÆR/UTVIDET EIENDOMSMEGLING

Når det er snakk om eiendomsmegling utført av profesjonell fagperson, er det gjerne denne type eiendomsmegling de fleste har i tankene.

Her skal ikke bare megleren foreta oppgjøret mellom partene, det som omfattes av oppgjørsoppdraget, men også sørge for all tilrettelegging, markedsføring og bistand ved gjennomføring av handelen mellom partene.

En svært viktig del av meglers ansvar knytter seg til innhenting, undersøkelse og kontroll av informasjon om eiendommen. Det er avgjørende at alle nødvendige og lovpålagte opplysninger fremkommer i forbindelse med salget, slik at budgiver har et riktig grunnlag for sine vurderinger. Meglingen skal skje i tråd med god meglerskikk og med nødvendig fremdrift.

Megler skal ivareta begge parters interesser, og opptre som nøytral mellommann. Megler håndterer budgivningen, og fører nøye protokoll med dette. Når handel er kommet i stand, gjenstår den del av arbeidet som knytter seg til oppgjøret, beskrevet over. Megler er med andre ord aktivt involvert i alle faser av salget, fra start til slutt. Megler skal kvalitetssikre slik at handelen skjer i trygge former, og i samsvar med gjeldende regler på området.

Omfanget av arbeidet kan være svært varierende, avhengig av hva slags type eiendom det er snakk om – alt fra små og oversiktlige leiligheter til eldre eneboliger, ubebygget tomt eller landbrukseiendom, bolig- eller næringseiendom. Selv om meglers ansvar og forpliktelser er like i hvert tilfelle, vil vurderingene være ulike for hver eiendom.

Guide Advokat har nødvendig kompetanse og bevilling for å utføre slik eiendomsmegling, både for næringsdrivende og forbruker.

EIENDOM I UTLANDET
Mange drømmer om å kjøpe eiendom i utlandet. Det er svært viktig at man kjenner alle sider av en slik investering, både de økonomiske, juridiske og praktiske sider.

Guide Advokat gir deg råd om handel med eiendom i utlandet, primært Spania, Italia, Brasil og USA. Vi sikrer en trygg handel for deg.

Alle skatterettslige og juridiske sider gjennomgås. Guide Advokat har også godt samarbeid med norsktalende advokater og meglere i utlandet, som også kan gi den beste veiledning også om rettsreglene og transaksjonen i det landet hvor den aktuelle eiendommen ligger.