REKLAMASJON PÅ KJØP AV BIL & BÅT – TVISTER

Biler er kostbare formuesgjenstander, hvor det ved en tvist ofte vil være betydelige økonomiske interesser «på spill», og hvor det kan være hensiktsmessig å la seg bistå advokat. Det mest vanlige man ønsker å reklamere på ved kjøp av bil, er hvor man mener at man ikke har fått levert det som er avtalt mellom partene og betalt for. Det kan også f.eks. være uenigheter om størrelsen på verksteds-regninger eller hvem som har skylden i en trafikkulykke/kollisjon.

Advokat Clas Olsen har arbeidet mye med denne type bil-saker og har således solid erfaring og god kompetanse på dette sær-området. I tillegg til å være en advokat som virkelig «står på» for klientene sine i denne type saker, har advokat Olsen relativt god teknisk innsikt i problemstillinger knyttet til reklamasjon på bil. Det å ha god teknisk innsikt er ofte et viktig element for å forbedre sine muligheter for å vinne fram i slike saker. Advokat Olsen`s «track-record» på bil-saker er meget god. Normalt vil en tvist knyttet til reklamasjon på kjøp av bil, være dekket av rettshjelpdekningen på forsikringen for bilen eller evt. av innboforsikring,  dog med en egenandel for forsikringstaker.