ARBEIDSRETT

Arbeidsrett er relevant og aktuelt for arbeidsgiversiden, både privat og offentlig sektor, og for arbeidstakere. Arbeidsretten er etter hvert preget av et komplisert og detaljert regelverk.

Guide Advokat bistår både arbeidsgivere og arbeidstakere i mange ulike saker knyttet til arbeidsrett.

For arbeidstakere yter Guide Advokat oftest juridisk bistand i forbindelse med inngåelse eller avslutning av arbeidsavtaler, også i oppsigelser eller oppsigelseslignende situasjoner
Vår bistand ovenfor arbeidsgivere, kan tilsvarende gjelde ansettelser, nye arbeidsavtaler, endringer i arbeidsavtaler, og opphør av arbeidsavtaler.

Ved avslutning av arbeidsforhold, yter vi ofte bistand ved forhandlinger og tvister knyttet til permittering, oppsigelse eller avskjed. Avslutning av arbeidsforhold er svært viktige forhold både for arbeidsgiver og ansatt. På dette feltet er formalkravene strenge og det å følge kravene nøye er med på å sikre kvalitativt gode beslutninger.

Ved inngåelse av ny arbeidsavtale kan det ofte være relevant for arbeidsgiver å få kvalitetssikret arbeidsavtalen, og om denne er i henhold til regelverket – typisk om gjeldende regler er hensyntatt ved avtalt arbeidstidsordning eller ved konkurranse-, kunde- og rekrutteringsklausuler, om stillingen er underlagt spesialregulering, osv.

Ovenfor arbeidsgivere hjelper vi også gjerne til med opplæring av personell som skal håndtere virksomhetens arbeidsavtaler, med utarbeidelse av interne retningslinjer mv., for å sikre at virksomheten etterlever arbeidsrettens saksbehandlingsregler, regler om håndtering av personalopplysninger mv.

Vi bistår i saker om avvik, varsling, lovpålagt undersøkelse av om-varslede forhold (gjerne kalt fakta-undersøkelser), forhold til myndigheter som arbeidstilsyn mv. Vi bistår også ved kvalitetssikring eller utvikling av rutiner og maler for korrekt regeletterlevelse på arbeidsmiljø-området.